top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

הפיילוט יתמקד בנשים או בצעירים בני הקהילה האתיופית במטרה לאפשר להם לרכוש מיומנויות מחשב ולבטא את עצמם ואת הקול הייחודי שלהם דרך כתיבת הסיפור האישי של עצמם. 

כל קבוצת פיילוט תכלול עד עשרה משתתפים שיפגשו לסדרה של 8 מפגשים באורך של כ- 4 שעות לימוד.

במסגרת הפיילוט יוקם מערך הדרכה והכשרה שיכלול:
•    פיתוח מתודולוגיית הדרכה
•    הכנת חומר הדרכה בסיסי
•    ביצוע הדרכה בפועל

ההכשרה למשתתפים תכלול את הנושאים הבאים:
•    הכרת המחשב שימוש בסיסי בו
•    שימוש ביישומי מחשב משרדיים, כגון מעבד תמלילים,          מצגות ומולטי מדיה
•    מערכת דוא"ל
•    שימוש במנועי חיפוש באינטרנט

 

בתום ההכשרה של שתי קבוצות הפיילוט, יוצגו הסיפורים האישיים של המשתתפים באתר האינטרנט ויבוצעו שתי הערכות של תוצאות הפיילוט וההישגים:
הערכה פנימית: חברת Clickenter תעריך את הישגי המשתתפים במיומנויות מחשב.
הערכה חיצונית: פרופ' מרק גלקופף מהפקולטה למדעי החברה ובריאות הנפש באוניברסיטת חיפה יערוך מחקר אקדמי.
בהתאם להערכות אלה והפקת הלקחים שתבוצע, התכנית תותאם לפריסה ארצית.

 

bottom of page