top of page

סיפורים עולים

הכשרה, שילוב והעצמה חברתית וכלכלית
של יהודי אתיופיה בישראל 

מטרות המיזם

שימור 

שימור ותיעוד הסיפור האישי של בני העדה האתיופית – פיתוח מרכז מידע ייעודי למורשת התרבותית של יהודי אתיופיהחיזוק

חיזוק הביטחון העצמי והזהות התרבותית ברמה האישית והקולקטיבית

 

שילוב
סיוע בשילוב האוכלוסייה האתיופית בשוק העבודה בישראל

יוצאים לדרך!

המיזם יכלול הקמת אתר מורשת אינטרנטי והקמת מערך הדרכה והכשרה ליוצאי העדה האתיופית בישומי מחשב והצגת הסיפור האישי.
לפני הקמת המיזם בקנה מידה רחב, הוחלט תחילה להגדיר שתי קבוצות פיילוט שיאפשרו לחדד את המטרות ואת האמצעים הנדרשים ליישום המיזם.

bottom of page